Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
This website uses cookies to provide services at the highest level. By continuing to use the site, you agree to their use.


Privacy Policy Agree
V

WASTELESS LAND 2023

One-third of the world's food is wasted. At the same time, approximately 811 million people in the world faced hunger. Food waste is a global, environmental, ethical, social and economic problem, causing financial losses and a number of negative consequences for health and the environment. It occurs at every stage of the food chain, but the largest proportion of this waste is generated at the household level. That is why education and actions to raise awareness of the society functioning in the world of unrestrained consumption are so important.

How can we improve our attitude towards food?

Wasteless Land Hackathon is a two-day challenge during which participants, together with the help of mentors, look for solutions to the problem and ways to reverse the effects of bad practices.

This year's theme is Food Loss and Waste.

This event is a part of Open Eyes Economy Young, a project aimed at encouraging young people to engage in substantive activities of the Open Eyes Economy Summit.

Projects created during Wasteless Land 2023 will be presented to the congress audience on November 21-22, 2023 at the ICE Congress Center in Krakow during the Open Eyes Economy Summit.

The project is financed by Iceland, Liechtenstein and Norway from the EEA Funds under the Active Citizens - Regional Fund Programme.

Marnotrawstwo żywności to problem globalny, środowiskowy, etyczny, społeczny i gospodarczy, powodujący straty finansowe oraz szereg negatywnych konsekwencji dla zdrowia i środowiska. Występuje na każdym etapie łańcucha żywnościowego, jednak największy odsetek tych odpadów powstaje na poziomie gospodarstw domowych. Dlatego tak istotne są edukacja i działanie na rzecz zwiększania świadomości społeczeństwa funkcjonującego w świecie niepohamowanej konsumpcji.

Jak poprawić nasz stosunek do jedzenia?

Wasteless Land Hackathon to trwające dwa dni wyzwanie, podczas którego osoby uczestniczące, wspólnie z pomocą osób mentorskich, poszukują rozwiązań problemu powstawania odpadów, zarządzania nimi i sposobów na odwrócenie skutków złych praktyk.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Hackathonu WL jest marnowanie żywności.

Wasteless Land Hackathon 2023 jest częścią Open Eyes Economy Young, projektu mającego zachęcić młodych ludzi do zaangażowania w działania merytoryczne Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit.

Projekty stworzone podczas hackathonu zostaną zaprezentowane w dniach 21-22 listopada 2023 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie przed publicznością Kongresu Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

WASTELESS LAND 2022

„Wzrost temperatury powierzchni Ziemi o +2°C będzie poważnym problemem; wzrost o +4°C może być katastrofalny; a konsekwencje wzrostu o +6°C będą wręcz niewyobrażalne”


- Marcin Popkiewicz (Nauka o klimacie)

Ludzie są jedynymi mieszkańcami naszej planety, którzy funkcjonują w systemie produkującym i pozostawiającym za sobą odpady szkodliwe dla innych stworzeń. Matka Ziemia przeżywa kryzys klimatyczny, ale nie jest w tym cierpieniu osamotniona. My, jako ludzie, również je odczuwamy: w suszach, wysokich temperaturach, powodziach i nie tylko. Zakłócone zostaje naturalne funkcjonowanie ekosystemów. Ekonomia, w której żyjemy, jest problemem globalnym, a prognozy wskazują, że sytuacja ta nie poprawi się w najbliższym czasie.

Czas zmienić nasz stosunek do zasobów, które wykorzystujemy i rzeczy, które produkujemy.


Wasteless Land 2022 odbyło się w dniach 5-6 listopada w Warszawie i 19-20 listopada w Krakowie. W wydarzeniu wzięło udział blisko 40 młodych ludzi, głównie uczniowie i uczennice szkół średnich i osoby studiujące.

Inspirację do działania stanowiły prezentacje, które przedstawili_ły:

Tomasz Bator z MPO Kraków - prezentacja o sposobie zarządzania odpadami na terenie Miasta Krakowa.


Marcin Tischer z Proveg Polska - prezentacja o marnowaniu żywności.


Michał Zieliński z Firmy Zelan - prezentacja o kubkach wielorazowych ( KUBIXY)


Zofia Piwowarek z Climate Positive in UN Global Compact Network Poland - prezentacja o ruchu zrównoważonej mody.


Ewa Kucharska z Cluster Offices - prezentacja o zarządzaniu zrównoważonymi rozwiązaniami w firmach.

Uczestników i uczestniczki wspomagali_ły mentorzy i mentorki - prawdziwi specjaliści w swoich dziedzinach, którzy poświęcili dużą część swojego weekendu na pracę z zespołami. Byliście_łyście niesamowici_te!

W Warszawie: Michał Zieliński i Dominik Zieliński z Firmy Zelan, Władysław Jabłoński z Vegafit.pl, Zofia Piwowarek z Climate Positive in UN Global Compact Network Poland, Grzegorz Święch z Fundacji OFFschool, Ewa Kucharska z Cluster Offices, Małgorzata Żurowska z Glovo Poland,

W Krakowie: Anna Mirzyńska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Tomasz Bator z MPO Krakow, Arkadiusz Flinik, Michał Sroczyński z All In Foundation, Józef Pawlikowski, Michał Zieliński i Dominik Zieliński z Firmy Zelan.

SPONSORZY 2022

ZWYCIĘSKIE ZESPOŁY 2022 WARSZAWA

Rada Jury, w której skład wchodzi: Urszula Pawlak (Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego), Zofia Piwowarek (Climate Positive in UN Global Compact Network Poland), Michał Zieliński (Firma Zelan) i Kamila Knap (onEarth Foundation) nagrodziła cztery zespoły w Warszawie.

Pierwsze miejsce: osiedlowy kompostownik

Zakres działań to: wprowadzenie kompostowników na osiedla, stworznie systemu obsługi oraz projektu kompostownika zdatnego do wykorzystania przez daną klatkę / osiedle, zarządzanie kompostem i koordynynacja kontaktami między korzystającymi z tego podmiotami.
Link do prezentacji

Drugie miejsce: Aplikacja „Wspólnie”

Projekt jest narzędziem, które ma pomóc w budowaniu lokalnych społeczności. Polega na dzieleniu się zasobami materialnymi, ale także tymi niematerialnymi! Każda osoba może wystawić swoje ogłoszenie, oferując jedzenie, przedmioty, ale także chęć pomocy w szyciu lub naprawieniu lodówki.
Link do prezentacji

Trzecie miejsce: Aplikacja „Eko-Szafa”

Celem aplikacji jest uświadamianie konsumentów i konsumentek w kategoriach slow fashion. Projekt zwraca uwagę na wpływ mikroplastiku na nas jak i na Planetę, dlatego też w aplikacji znajdziemy zakładkę jak rozmyślnie zaplanować pranie - odpowiednia temperatura czy czas.
Link do prezentacji

Wyróżnienie: Strona internetowa „Smakuj, nie marnuj”

Smakuj nie marnuj czyli kuchnia bez wyrzucania żywności. Projekt zwraca uwagę na to, że globalnie marnuje się ⅓ wyprodukowanej żywności! A jednym z głównym przyczyn wyrzucania żywności jest przekroczony termin do spożycia oraz zrobienie zbyt dużych zakupów.
Link do prezentacji

ZWYCIĘSKIE ZESPOŁY 2022 KRAKÓW

Natomiast w Krakowie skład jury: Arkadiusz Flinik, Michał Zieliński (Zelan Company) i Kamila Knap (Fundacja OnEarth) nagrodził cztery zespoły.

Pierwsze miejsce: Spółdzielnia na okrągło

Projekt polega na stworzeniu przestrzeni edukacyjno-praktycznej, która oferowałaby rozwiązania w zakresie cyrkularności ekonomii i ograniczenia konsumpcji! Zespól swoje działanie skupił na walce z kryzysem klimatycznym poprzez praktykę.
Link do prezentacji

Drugie miejsce: Aplikacja „Spoldzielka”

Projekt pozwala na współposiadanie sprzętów elektronicznych, zmniejszając ilość elektrośmieci! Dlaczego elektrośmieci? Dlatego, że są one trudne w recyklingu, wykonane z taniego plastiku oraz zawierają metale ciężkie.
Link do prezentacji

Trzecie miejsce: Re-wyprawka

Aż 42% rodziców nie oddaje ubrań i zabawek po swoich dzieciach rodzinie czy znajomym. Dlatego powstał projekt re-wyprawka! Najpierw ubrania są zbierane podczas zbiórki, następnie selekcjonowane i sterylizowane, aby następnie sprzedawać je na kiermaszu.
Link do prezentacji

Wyróżnienie: Aplikacja „BagToFridge”

Do aplikacji, po każdych zakupach spożywczych, wpisujecie listę produktów. Dzięki temu zostaniecie poinformowani_ne kiedy zbliża się termin ważności danego składnika. Co więcej, w aplikacji znajdziecie przekierowanie na stronę z przepisami, jak i zostaniecie zainspirowani_ne tym co możecie ugotować z posiadanej żywności.
Link do prezentacji

WASTELESS LAND 2022

“A +2°C rise in the Earth's surface temperature will be a serious problem; a +4°C rise could be catastrophic; and the consequences of a +6°C rise will be downright unimaginable”


- Marcin Popkiewicz (Nauka o klimacie)

Humans are the only inhabitants of our planet who function in a system that produces and leaves behind waste harmful to other creatures. Mother Earth is coming through a climate crisis, but she is not alone in this suffering. We, as humans, also feel it: in drought, high temperatures, floods and more. The natural functioning of ecosystems is disrupted. Economy in which we live is a global problem, and projections indicate that this situation is not going to get better any time soon.

It's time to change our relationship with resources we use and things we produce.


Wasteless Land 2022 took place on November 5-6th in Warsaw and 19-20th in Kraków. The event was attended by almost 40 young people, mainly high school and university students.

The inspiration for the action came from the presentations given by:

Tomasz Bator from MPO Krakow - a presentation on waste management in the City of Krakow.


Marcin Tischer from Proveg Poland - a presentation on food waste.


Michał Zieliński from Zelan Comapny - a presentation on reusable cups ( KUBIXY)


Zofia Piwowarek from Climate Positive in UN Global Compact Network Poland - a presentation on slow fashion movement.


Ewa Kucharska from Cluster Offices - a presentation on management of green solutions in companies.

The participants were assisted by mentors - specialists in their fields who devoted a large part of their weekend to work with the teams.

In Warsaw: Michał Zieliński and Dominik Zieliński from Zelan Company, Władysław Jabłoński from Vegafit.pl, Zofia Piwowarek from Climate Positive in UN Global Compact Network Poland, Grzegorz Święch form OFFschool Foundation, Małgorzata Żurowska from Glovo Poland.

In Krakow: Anna Mirzyńska from Cracow University of Economics, Tomasz Bator from MPO, Ewa Kucharska from Cluster Offices, Michał Sroczyński from All In Foundation, Arkadiusz Flinik, Józef Pawlikowski, Michał Zieliński and Dominik Zieliński from Zelan Company supported the participants with precious advice.

2022 SPONSORS

FINALISTS 2022 WARSAW

The jury composed Urszula Pawlak (Marshal's Office of the Mazovian Voivodeship), Zofia Piwowarek (Climate Positive in UN Global Compact Network Poland), Michał Zieliński (Zelan Company) and Kamila Knap (OnEarth Foundation) awarded the following prizes to four teams in Warsaw.

1st place: neighborhood composter

The project involves the introduction of composters to housing estates, the creation of a system of operation and design of a composter suitable for use by a particular cage / estate, management of compost and coordination of contacts between those using it.
Presentation

2nd place: Smartphone app “Collectively”

The project is a tool to help build local communities. It relies on sharing of material resources, but also non-material ones! Any person can put up an ad, offering food, items, but also a willingness to help sew or fix a refrigerator.
Presentation

3rd place: Smartphone app “Eco-closet”

The goal of the app is to make consumers aware of slow fashion. The project draws attention to the impact of microplastics on us as well as on the Planet, so the app includes a tab on how to thoughtfully plan your laundry - the right temperature or time.
Presentation

Honorable mention: Website “Taste it, Not waste it”

“Taste it, Not waste it” means kitchen without throwing away food. The project draws attention to the fact that globally ⅓ of the food produced is wasted! And one of the main reasons for throwing away food is exceeding the expiration date and shopping too much.
Presentation

FINALISTS 2022 KRAKÓW

The jury composed of Arkadiusz Flinik, Michał Zieliński (Zelan Company) and Kamila Knap (onEarth Foundation) awarded prizes to the following four teams in Krakow.

1st place: Circular Co-operative

The project consists of creating an educational and practical space that would offer solutions to circularity of economy and reduction of consumption! The team focused its action on fighting the climate crisis through practice.
Presentation

2nd place: Smartphone app “Cooperative”

The project allows you to co-own electronic equipment, reducing the amount of electro-waste! The application will serve to share equipment, building local communities in a modern way, while reducing unnecessary consumption.
Presentation

3rd place: Re-checkout

As many as 42% of parents do not give away clothes and toys after their children to family or friends. That's why the Re-checkout project was created! First, the clothes are collected during a collection, then selected and sterilized to be sold at a fair.
Presentation

Honorable mention: Phone app “BagToFridge”

Into the app, after each grocery shopping, you enter the list of products. This way you will be informed when the expiration date of an ingredient is approaching. What's more, in the app you will find yourself redirected to a page with recipes, as well as inspired by what you can cook with the food you have.
Presentation

WASTELESS LAND 2021

Wasteless Land 2021 odbył się w dniach 6-7 listopada w Krakowie. W wydarzeniu wzięło udział 25 osób uczących się w szkołach średnich.


Inspirację do działania stanowiły prezentacje, które przedstawili:

Tomasz Bator z MPO Kraków - prezentacja o sposobie zarządzania odpadami na terenie Miasta Krakowa.


Michał Sroq Sroczyński (Fundacji All In) - o działaniach Fundacji All In i projektach książkodzielni, ciuchodzielni i jadłodzielni.


Uczestników wspomagali mentorzy - prawdziwi specjaliści w swoich dziedzinach, którzy poświęcili dużą część swojego weekendu na pracę z zespołami. Byliście niesamowici! Ewa Kucharska z Cluster Offices, Maciej Rys z PROIDEA, Michał Misiek z Airly, Anna Mirzyńska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Karolina Paluch z The Temple, Wojciech Smoleń z hubraum.


Jury złożone z Izabela Chyłek, Mateusz Zmyslony, Filip Jarmakowski i Kamila Knap przyznało następujące nagrody pięciu zespołom:

WASTELESS LAND 2021

Wasteless Land 2021 took place on November 6-7th in Krakow. The event was attended by 25 high school students.


The inspiration for the action came from the presentations given by:

Tomasz Bator from MPO Krakow - a presentation on waste management in the City of Krakow.


Michał Sroq Sroczyński (All In Foundation) - about the activities of the All In Foundation and the projects of the book, clothes and food sharing.


The participants were assisted by mentors - specialists in their fields who devoted a large part of their weekend to work with the teams. Ewa Kucharska from Cluster Offices, Maciej Rys from PROIDEA, Michał Misiek from Airly, Anna Mirzyńska from Cracow University of Economics, Karolina Paluch from The Temple, Wojciech Smoleń from Hubraum supported the participants with precious advice.


The jury composed of Izabela Chyłek (manager, city activist), Mateusz Zmyslony (Eskadra, Open Eyes Economy Summit, activist), Filip Jarmakowski (City of Krakow) and Kamila Knap (onEarth Foundation) awarded the following prizes to five teams:

2021 FINALISTS

ZWYCIĘSKIE ZESPOŁY 2021

1st Place: Project Bino

Link to presentation
a smartphone application that uses gamification to increase the amount of waste people collect

Team: Mateusz Miliutin, Martyna Jacak, Agata Polek, Gabriela Tańcula

2nd Place: Team Less Waste More Taste

Link to presentation
For the project of the campaign reducing plastic consumption in the HoReCa industry

Team: Julia Grodek, Tymoteusz Piernaczyk, Maja Mukerji

3rd place ex aequo: Team Collars

Link to presentation
For the project Meter of space for climate: social pocket parks

Team: Natalia Drozd , Julia Jagiełło, Eryk Ruta, Natalia Chammas

3rd place ex aequo: Team “Weight it”

Link to presentation
For the project reducing the amount of packaging

Team: Ignacy Łątka, Patrycja Konieczna, Krzysztof Turecki, Agnieszka Sporysz, Piotr SrokaDistinction - for the Sapere_aude project - a social campaign limiting consumption behaviour and encouraging self-reflection

I miejsce

Link do prezentacji
zespół Brązowe Karły za projekt aplikacji Bino - łączej wykorzystującej grywalizację do zwiększania ilości zbieranych przez ludzi odpadów

Autorzy: Mateusz Miliutin, Martyna Jacak, Agata Polek, Gabriela Tańcula

II miejsce

Link do prezentacji
zespół Less Waste More Taste za projekt kampanii ograniczającej zużycie plastiku w branży HoReCa

Autorzy: Ignacy Łątka, Patrycja Konieczna, Krzysztof Turecki, Agnieszka Sporysz, Piotr Sroka

III miejsce ex aequo

Link do prezentacji
zespół Kołnierzyki – za projekt Metr dla klimatu: społeczne parki kieszonkowe

Autorzy: Ignacy Łątka, Patrycja Konieczna, Krzysztof Turecki, Agnieszka Sporysz, Piotr Sroka

III miejsce ex aequo: Team “Weight it”

Link do prezentacji
za projekt ograniczający ilość opakowań

Autorzy: Ignacy Łątka, Patrycja Konieczna, Krzysztof Turecki, Agnieszka Sporysz, Piotr SrokaWyróżnienie – za projekt sapere_aude – kampanię społeczną ograniczającą zachowania konsumpcyjne i skłaniającą do samorefleksji.

WASTELESS LAND 2020

Between 10 and 13 December 2020, the onEarth Foundation realised the first edition of Wastless Land. The online eco-hackathon focused on the problem of rubbish being left in the wilderness, using the Błędów Desert as an example and creative laboratory. The task was addressed to the residents of Malopolska in the age group of 16-35 years, in particular to young professionals and students of such fields as spatial design, recycling, marketing, gamification, ecology and engineering, as well as high school students from Olkusz and its surroundings.
W dniach 10 – 13 grudnia 2020 roku Fundacja onEarth zrealizowała pierwszą edycję Wastless Land. Eko-hackathon online skupiał się na problemie pozostawiania śmieci w środowisku naturalnym, koncentrując się na przykładzie obszaru Pustyni Błędowskiej. Wydarzenie adresowane było do mieszkańców Małopolski w wieku 16-35 lat w szczególności do młodych profesjonalistów i studentów dziedzin takich jak: projektowanie przestrzenne, recykling, marketing, ekologia i inżynieria. Pracę 33 osób uczestniczących wspierało czterech mentorów.
Uczestnicy zgłosili w sumie 12 projektów do oceny jury. Projekt WASTELESS LAND został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

2020 FINALISTS

ZWYCIĘSKIE ZESPOŁY 2020

I. Place - EKOAZA

I. Miejsce - EKOAZA

Team: Marta Kutrzeba, Gabriela Kniszner, Michał Łabucki, Alek Rokosz

Ekipa: Marta Kutrzeba, Gabriela Kniszner, Michał Łabucki, Alek Rokosz

II. Place - Mykobot

II. Miejsce - Mykobot

Mycobot – a mythical creature brought to life as the missing link in the unstoppable technological acceleration of the world. A nomadic robot controlled by artificial intelligence, living in symbiosis with an oyster mushroom, travels across the space littered by humans. Mycobot with its calm movement on the sand collects what is left by humans – it starts with cigarette butts, as they are the most harmful to the environment. In real time it decomposes cigarette butts into biopolymer.

Mykobot mityczne stworzenie powołane do życia jako brakujące ogniwo niepowstrzymanej akceleracji technologicznej świata. Robot - nomada sterowany sztuczna inteligencją żyjący w symbiozie z grzybem - boczniakiem ostrygowatym przemierza połacie zaśmieconej przez człowieka przestrzeni. Mykobot swoim spokojnym ruchem po piasku zbiera to co pozostawił człowiek - zacznie od niedopałków - one bowiem są najbardziej szkodliwe dla środowiska. W czasie rzeczywistym rozkłada niedopałki na biopolimer.

Team: Marta Nawrot, Agata Polak, Jagoda Wójtowicz, Urszula Żachowska

Ekipa: Marta Nawrot, Agata Polak, Jagoda Wójtowicz, Urszula Żachowska

III. Place - Grzyby Błędowskie

III. Miejsce - Grzyby Błędowskie

Team: Maja Bielawska, Bartosz Knap, Weronika Majta, Maja Matczewska, Marcin Mróz

Ekipa: Maja Bielawska, Bartosz Knap, Weronika Majta, Maja Matczewska, Marcin Mróz